• महागढीमाई नगरपालिका बारा जिल्लामा रहेको पाँच वटा नगरपालिका मध्य एक हो जो साबिकका महागढीमाई नगरपालिका,बरियारपुर, गंजभवानिपुर, बबुआइन, दहियार, तेलकुवा, पत्रहट्टी, मधुरीजब्दी, कवहीजब्दी, पिप्राबिर्ता,  प्रशुरामपुर(१), मझरीया(८), महेशपुर(१) गा.वि.स.हरु मिलेर बनेको छ। यस नगरपालिकाले कोरोना लाई ध्यानमा राखी सुचना सर्वजनिक गरेको छ।

    उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०७७ साल०४ माहिना०५ गते मा जारी गरिएको सुचनामा खाधात्र पसलहरू विहान समय ०६ बजे देखी विहान समय ०८ बजे सम्म संचालन गर्ने गराउने हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा देहाय बमोजिमको प्रबन्ध व्यवस्था मिलाई यसै सुचना अनुसार गर्नु गराउनु हुन आदेशानुसार सम्बान्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।